photo: Brent Morley Smith
Pale brick
Found Ceramics, Glazed Stoneware, Epoxy
photo: Brent Morley Smith
2023